بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری فرهنگی سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-3

1- انتخاب موضوع:

طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری فرهنگی سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 

 

2- طرح مسأله

این پژوهش به خاطر اهمیت فرهنگ در زندگی اجتماعی و اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تصمیم گیری فرهنگی در ایران، به دنبال یافتن مدلی جامع و مناسب برای نظام تصمیم گیری فرهنگی در این وزارت خانه می باشد.سوالات اصلی این پژوهش نیز عبارتند از: 1- ویژگی های مدل فعلی تصمیم گیری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟ 2- ویژگی های مدل مطلوب تصمیم گیری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه میتواند باشد؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا مدل تصمیم گیری در وضع موجود وزارت خانه از طریق برررسی مصوبات، مستندات و برگزاری مصاحبه با مدیران و خبرگان این حوزه بررسی شد. در مرحله بعد نیز با بهره گیری از مدل وضع موجود و با تاكید بر نگرش سیستمی مدلی مفهومی ارائه شد. به منظور آزمون مدل ها و رتبه بندی آنها نیز از تكنیك  SAW و آزمون های آماری ناپارامتریك بر مبنای 12شاخص عمده استفاده شد.

 

4- جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها از روش های توصیفی، اكتشافی و آزمون فرضیه ها استفاده شد. بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه با خبرگان نیز از دیگر روش های استفاده شده در این پژوهش بود. این مصاحبه ها بدون نمونه گیری و با افرادی انجام شد كه ویژگی های مناسب برای این منظور را دارا بودند.

 

5- تحلیل داده ها

با انجام این پژوهش مشكلات مدل وضع موجود آشكار گشت و ویژگی های یك مدل مناسب نیز به دست آمد و بر اساس آن یك مدل ارائه گردید

 

6- تفسیر نتایج

مدل طراحی شده توسط پژوهشگر بسیار برتر از مدل فعلی است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی (سفرهای زیارتی به ایران)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-2

1- انتخاب موضوع:

طراحی الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی (سفرهای زیارتی به ایران) 

 

2- طرح مسأله

جذب جهانگرد میتواند علاوه بر دستیابی به مزایای اقتصادی، پیام فرهنگی، مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را كه بر گفتگوی تمدن ها استوار است، بوسیله یك جریان آزاد آزاد مبادلات فرهنگی و ارتباطی به افكار جهان عرضه نماید. زیارت به عنوان یكی از اقسام جهانگردی مذهبی میتواند ابزار دسترسی به این هدف باشد. این پژوهش نیز میخواهد یك الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی طراحی كند.

سوالات اصلی:

جمهوری اسلامی چقدر در جلب زائران خارجی موفق بوده؟

آیا در برنامه ریزی های انجام شده برای جلب زائران خارجی به انگیزه های آنان توجه شده؟

تا چه حد در این راه از روش های مناسب بازاریابی استفاده شده؟

میزان رضایت این زائران چقدر بوده و آیا ارتباطی میان میل به سفرهای زیارتی و امكانات ارائه شده وجود دارد یا خیر؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

روش استفاده شده در این پژوهش اكتشافی-توصیفی است و در پی یافتن پاسخ هایی برای سوالات اصلی و تحلیل همبستگی آن هاست. ابزارهای استفاده شده نیز مشاهده آشكار، تحلیل اكتشافی داده ها و تحلیل محتواست.

 

4- جمع آوری داده ها

جامعه آماری در این پژوهش كلیه مسافرانی هستند كه در ماه های آبان و آذر سال 79 به ایران سفر كرده اند و به مقاصد زیارتی رفته اند.

نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده و با 60 زائر مصاحبه انجام گرفته و  پرسشنامه داده شده.

گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر مصاحبه و پرسش نامه به شكل كتابخانه ای صورت گرفته.

 

5- تحلیل داده ها

با جمع آوری داده ها به این اطلاعات رسیدیم كه درصد سهم ایران از جهانگردی یك سیزدهم میانگین جهان است. (یك درصد در مقابل سیزده درصد)

موقعیت ایران از نظر جهانگردی مذهبی استراتژیك است. با اینكه فعالیت ها در بخش گردشگری دولتی است ولی دلت در جذب جهانگرد هیچ نقشی ندارد. امكان اولویت بندی هدف زائران از ممكن است. و ...

 

6- تفسیر نتایج

باید این امور در بخش گردشگری انجام بگیرد:

شناخت انگیزه مسافران. شناخت اولویت های انگیزشی جهانگردان. تشخیص نوع و مبزان اطلاعات مورد نیاز زائران خارجی. شناخت روش های مسافرت زائران به ایران. شناخت میزان رضایت آنها و ارائه تسهیلات گوناگون به آنها (در پایان نامه ذكر شده)طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه اولویت بندی شاخص های توسعه فرهنگی كشور
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-1

1- انتخاب موضوع:

اولویت بندی شاخص های توسعه فرهنگی كشور

 

2- طرح مسأله

شاخص های فرهنگی ابزاری برای بررسی روند تحولات فرهنگی در یك جامعه اند. در این تحقیق به تعریف شاخص های فرهنگی و بیان ویژگی های این شاخص ها پرداخته شده و به دنبال پاسخ به این سوالات است:

مهم ترین شاخص های اساسی ارزیابی توسعه كدامند؟ اولویت بندی آن چگونه است؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

در این پژوهش از روش های كتابخانه ای و میدانی استفاده شده و برای اولویت بندی از مدل های AMDM استفاده شده است.مزیت این مدل ها داشتن چند معیار سنجش است. این پژوهش از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش پیمایشی است.

 

4- جمع آوری داده ها

در بخش كتابخانه ای به كتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های مختلف مراجعه شد و در بخش میدانی میان همه جامعه آماری كه متشكل از كارشناسان حوزه فرهنگ كه در این حوزه فعالیت می كردند بود، پرسشنامه توزیع گردید. (12 نفر كه 9 نفر پاسخ دادند)برای سنجش پایایی نیز از روش كرون باخ استفاده شد.

 

5- تحلیل داده ها

رتبه بندی بر اساس روش TOPSIS انجام شد و ابتدا ماتریس 83 شاخص (برگرفته از شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی) تشكیل شد و پس از نمره دهی توسط خبرگان، رتبه های نرمال شده محاسبه گردید و سپس نمره هر شاخص مشخص شده و اولویت بندی صورت گرفت.

 

6- تفسیر نتایج

چون شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی نزد خبرگان نمره بیشتری كسب كردند لذا بر شاخص های شورای فرهنگ عمومی اولویت دارند. هرچند این شاخص ها تركیبی از شاخص های مناسب و نا مناسب هستند و توازن ندارند. پس بهتر است تركیبی از شاخص های دو شورا تهیه شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-3

1)    عنوان :

بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر

2)    طرح مساله :

از آنجا که پسته بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و با توجه به ورود رقبایی مثل ترکیه و آمریکا و چین ، تدوین یک استراتژی رقابتی بسیار مهم است . پورتر برای بحث استراتژی رقابتی از ترکیب نظریه اقتصاد سازمان صنعتی با یک الگوی ساده ، رقابت نیروهای پنج گانه را مطرح می کند که عبارتند از : شدت رقابت بین رقبا – تهدید وارد شوندگان – تهدید کالاهای جایگزین – قدرت چانه زنی مصرف کنندگان – قدرت چانه زنی خریداران

3)    طراحی تحقیق :

چند سوال : 1لف ) آیا در بازارهای جهانی کالاهایی جایگزین پسته می شوند ؟

                ب) آیا مصرف کنندگان از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند ؟

                ج) آیا خریداران از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند ؟

این پژوهش کاملا کاربردی است ؛ چرا که با تبیین وضعیت رقابتی صنعت پسته در ایران و در بازارهای جهانی خواسته کمکی به مدیران این صنعت در جهت حل مشکلاتشان کند.

4)    جمع آوری داده :

روش های جمع آوری داده : 1) روش کتابخانه ای  2 ) روش پرسشنامه : شامل : دیپلم / کاردانی / لیسانس / فوق لیسانس / دکترا

5)    تجزیه و تحلیل :

با استفاده از نرم افزار spss   ، فرضیه اول : با درصد اطمینان 95 در صد تایید شد. فرضیه : از نظر پاسخ دهندگان در بازارهای جهانی کالاهایی جایگزین پسته می شود.

فرضیه دوم : با درصد اطمینان 95 در صد تایید شد. از نظر پاسخ دهندگان رقابت رقبای موجود در این صنعت در سطح بالایی وجود دارد و این رقابت تهدیدی برای صنعت پسته است.

6)    تفسیر :

با توجه به تحلیلی که از نتایج پرسشنامه به دست آمد نتیجه گرفت که به طور کلی محیط صنعت در بازاریابی صنعت پسته موثر است و ادعای اولیه مبنی بر موثر بودن محیط صنعت بر بازاریابی صادراتی پسته تایید شد. همچنین باید گفت که شدت رقابت در بازارهای بین المللی برای صادرات پسته ایران تهدید محسوب می شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعالیم اسلامی
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-2
 

1)    عنوان :

بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعالیم اسلامی

2)    طرح مساله :

در ابتدا مساله مشروعیت تبلیغات بازرگانی از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و سپس ماهیت و مولفه های تبلیغات تجاری ، مشروعیت عناصر تبلیغاتی را از لحاظ فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.  در نهایت چیستی و چگونگی ارایه تعریفی نو از تبلیغات بازرگانی در چارچوب آموزه های اسلامی را مطرح کرده است.

برای باز تعریف تبلیغات بازرگانی از نگاه اسلامی لازم بود تا اجزای آن شناخته شود و در قالب چند سوال مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 

 

3)    طراحی تحقیق :

در سه حوزه موضوعی (تبلیغات تجاری در فرهنگ مدرن و دوران معاصرو آمزه های علمل و فقها ) ، زمانی( دوران تجدد یا عصر مدرن ) و مکانی ( جوامع مختلف بشری در دوران معاصر ) تبلیغات را بررسی کرده.

4)    جمع آوری داده :

استفاده از افراد ، پژوهشگران ، اساتید راهنما و اسناد کتابخانه ای. گردآوری اطلاعات با رویکرد تاریخی و تحلیلی

سوالات : بخش اول : چیستی و چگونگی تعریف یک پدیده اجتماعی

            بخش دوم : سوال از توصیف و تعریف تبلیغات بابازرگانی و چیستی مولفه ها

           بخش سوم : سوال از چگونگی نقد و ارز یابی تبلیغات تجاری

 

5)    تجزیه و تحلیل :

در چند سر فصل مهم : تعریف تبلیغات بازرگانی ، تاریخچه تبلیغات بازرگانی ، جایگاه تبلیغات بازرگانی و در نهایت روش شناسی تبلیغات بازرگانی. 

 

6)    تفسیر :

طراحی وضعیت مطلوب : 1) نقد تبلیغات بازرگانی 2) بازسازی ساختار و مبانی تبلیغات بازرگانی : الف ) بازسازی بنای اسلامی تبلیغات بازرگانی ب ) بازسازی فرهنگ و تمدن اسلامی 3) پیشنهادات : در حوزه های اجرایی و پژوهشیبرچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-1

 

1)    عنوان :

تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران

2)    طرح مساله :

در تاریخ بلند مدت ایران ، دانش سیاسی ، دانش اقتصادی ، هنر ، ادبیات و فرهنگ عامه همیشه تابعی از حوزه سیاسی زمان خود بوده ؛ دورانی که اقتدارگرایی ، خشونت و استبداد در محور امور قرار داشته است.

حوادثی چون انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران نوعی از آگاهی تاریخی را به وجود آورده . با این دو پیش فرض سوال اینجاست که آیا انقلاب اسلامی توانسته در وضعیت تعامل فرهنگ و سیاست تغییرات بنیادین ایجاد کند ؟ و آیا با مطالعه ی دوباره ای در متون اسلامی می توان مدعی شد که در نظام اجتماعی اسلام حوزه فرهنگ مستقل از سیاست تدوین شده یا نه ؟

3)    طراحی تحقیق :

چارچوب نظری و روش شناختی این پژوهش مبتنی بر نظریه انتقادی هابرماس می باشد .

4)    جمع آوری داده :

روش جمع آری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای بوده . + نقد و بررسی آراء و نظرات دیگران در این حوزه

5)    تجزیه و تحلیل :

با واکاوی بنیادی و نظری آراء اندیشمندان سعی کرده داده های اولیه خود را تحلیل کند و به یک نظریه جدید دست یابد.

 

 

6)    تفسیر :

1)     استفاده از نهادهای حوزه عمومی خصوصا رسانه های گروهی در جهت یافتن علایق مشترک در جامعه ایران

2)     تعبد گرایی در امور سیاسی و اجتماعی و کوچک شدن دایره استدلالهای عقلی

3)     باید به برگزاری محاکمات سیاسی به صورت علنی پرداخت

4)     لزوم داشتن برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت از طریق رسانه های جمعی در راستای گسترش عقلانیت ارتباطی شهروندان

5)     دور زدن قوانین موضوعه در تصمیماتطبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه پیامدهای سیاسی امنیتی عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد جواد نوروزی اقبالی-3

تمرکز بر سوال: نویسنده با توجه به عضو ناظر شدن ایران در سازمان شانگهای بررسی می‌کند که عضویت ایران در این سازمان چه پیامدهای سیاسی و امنیتی دارد.

طرح مسئله: بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد در منطقه آسیای مرکزی کشورهایی پدید آمدند که با مشکلات رهایی ناخواسته از یک امپراطوری و استقلال مواجه شده بودند.  از یک طرف آنها اولین دغدغه‌شان امنیتشان بود و از طرف دیگر چین و روسیه هم می‌خواستند به اختلافات مرزی پاین دهند. لذا سازمان شانگهای را با مرکزیت چین ایجاد کردند. اما پس از 11 سپتامبر تغییر چشمگیری یافت. بعد امنتی این سازمان با حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه بیشتر شد. حال ایران در برابر این چالش باید چه موضعی را انتخاب کند؟

جمع‌آوری اطلاعات: نویسنده برای نوشتن این پایان‌نامه بیشتر از منابع کتابخانه‌ای استفاده کرده است که شامل کتب، نشریات و سایت‌های اینترنتی بوده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: نویسنده پس از جمع آوری اطلاعات مکفی سعی می‌کند ساز و کار سازمان شانگهای را بررسی کند یعنی چیدمان اعضا و سیاست‌های این سازمان  را شفاف‌سازی کند. سپس دو دیدگاه را در مورد جایگاه سازمان شانگهای ارائه می‌دهد:

1.     دیدگاهی که می‌گوید سازمان شانگهای مثل دیگر سازمان‌ها امکان چندانی برای توسعه همه جانبه و نفش‌آفرینی سیاسی ندارد

2.     دیدگاهی که به ظرفیت‌های چین تاکید دارد و می‌گوید این سازمان برای تحقق اهداف آتی چین و احیای نسبی نقش روسیه در ساختار بین‌المللی طراحی شده است

نتیجه گیری و تفسیر اطلاعات: نویسنده در انتها به این نتیجه می‌رسد که مهم‌ترین دستاورد ایران در عضویت در این سازمان مقابله با ایلات متحده آمریکا و سیاست‌های آن در منطقه آسیای و خاورمیانه است.البته مسائلی مانند تسریع فرایند شکل‌گیری بازار یکپارچه انرژی در منطقه افزایش قدرت چانه زنی و اینجاد ثبات در کشورهای همسایه نیز مطرح است.

آگاه سازی دیگران: این پایان‌نامه در دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع) به چاپ رسیده و حق استفاده از آن محدود است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدجواد نوروزی اقبالی،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نقش روحانیت شیعه در اندیشه بازگشت به اسلام اصیل در ایران معاصر با تاکید بر اندیشه‌های امام‌خمینی و شهید مطهری
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد جواد نوروزی اقبالی-2

تمرکز بر سوال: نویسنده سعی دارد در این تحقیق این موضوع را بررسی کند که روحانیت شیعه در ایران معاصر از اندیشه بازگشت به اسلام اصیل چه تفسیری کرده است و منظور از بازگشت به اسلام اصیل را در اندیشه‌های امام و شهید مطهری استنتاج کند.

طرح مطالعه: با ورود اندیشه‌های غربی به عالم اسلامی، علمای اسلام به تکاپو افتادند و تلاش کردند پس از یک دوران غربزگی اسلام اصیل را به بلاد مسلمین بازگردانند. نویسنده تلاش کرده اصل و فرایند این موضوع را بررسی کند و راه‌کار ارائه دهد.

جمع‌آوری اطلاعات: نویسنده برای نوشتن این پایان‌نامه بیشتر از منابع کتابخانه‌ای استفاده کرده است که شامل کتب، نشریات و سایت‌های اینترنتی بوده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: پایان‌نامه سه قسمت تقریبا مجزی دارد اول قسمتی که نقش روحانیت و علمای عالم اسلامی در بازگشت مسلمین به روش‌های اسلام اصیل بررسی می‌شود. در دو قسمت بعدی اندیشه اسلام اصیل در تفکرات امام و شهید مطهری بررسی می‌گردد.

تفسیر اطلاعات: نویسنده برهه‌های تاریخی را تفکیک نموده و نقش علما را در هر یک از برهه‌ها به تفصیل شرح داده است. مخصوصا تاکید نویسنده بر دوران مشروطیت است. او می‌گوید امام تاکید دارد که اسلام نبوی و علوی از اسلام سفیانی و اموی جداست. امام اسلام ناب محمدی را در برابر اسلام آمرکایی قرار می‌دهد. در اندیشه شهید مطهری نیز اسلام اصیل همان اسلام قرآن و عترت است که مردنی نیست.

آگاه سازی دیگران: این پایان‌نامه در دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع) به چاپ رسیده و حق استفاده از آن محدود است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدجواد نوروزی اقبالی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه نقش اپیک در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایلات متحده آمریکا مطالعه موردی ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد جواد نوروزی اقبالی-1

سوال اصلی: آیپک یکی از مهترین لابی‌های صهیونیستی موثر بر سیاست خارجی آمریکاست. نویسنده در این تحقیق بر آن است که نقش آیپک بر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند.

طرح مطالعه: سیاست خارجی آمریکا به صورت یک تعامل پیچیده میان گروه‌های فشار، لابی‌ها، سیاستمداران و تصمیم‌گیران حاکم تنظیم می‌شود که در این روند نقش گروه‌های لابی بسیار پررنگ و مهم است. لابی آیپک نیز یکی از قدرتمندترین لابی‌ها در سیاست خارجی آمریکاست. این لابی صهیونیستی تلاش زیادی دارد تا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با منافع اسرائیل همسو گردد.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه حضور دارد و با توجه به تعارض موجود میان ایران و رژیم صهیونیستی، همسویی سیاست خارجی آمریکا با منافع اسرائیل ضررهای بسیاری برای ایران داشته است لذا نویسنده تلاش کرده با بررسی نقش لابی آیپک از میزان این ضررها بکاهد.

جمع‌آوری اطلاعات: نویسنده برای نوشتن این پایان‌نامه بیشتر از منابع کتابخانه‌ای استفاده کرده است که شامل کتب، نشریات و سایت‌های اینترنتی بوده است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات: نویسنده مدل بررسی سیاست خارجی جیمز روزنا را به عنوان مدل تئوریک این رساله انتخاب کرده و بابررسی متغیرهای 5 گانه مدل روزنا این نتیجه حاصل گردید که در سیاست خارجی ایالات متحده گروه‌های فاشر و لابی‌ها در تعیین سیاست خارجی نقشی موثر دارند که بدون بررسی آن نقش نمی‌توان درک درستی از سیاست خارجی این کشور داشت.

نتیجه‌گیری و تفسیر اطلاعات: نویسنده به این نتیجه می‌رسد که آیپک با تاثیرگذاری بر دستگاه قانون‌گذاری در ایالات متحده مانع از این می‌گردد که سیاست‌های بر ضد اسرائیل به تصویب برسد. از سوی دیگر با اثرگذاری مستقیم بر دستگاه اجرایی سیاست‌های مخالف با منافع اسرائیل را از دستور کار دولت مردان ایالات متحده خارج می‌گرداند.

آگاه سازی دیگران: این پایان‌نامه در دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع) به چاپ رسیده و حق استفاده از آن محدود است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدجواد نوروزی اقبالی،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كشور(مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

محمد سهیل سرو-3

عنوان:

اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كشور(مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

توضیح: نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تولد با انقلاب فرهنگی پدید امده است برای نیل به این اهداف و اطمیناناز روند مستمر بهبود عملكرد به معیلرهایی نیاز می باشد.

 

طرح مساله:

شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كدامند؟

عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس شاخص های مذكور چگونه بوده است:

با عنایت به پیشترفت های شگرف دانش مدیریت و ایجاد رویكردهاینوین در ارزیابی لازم است شاخص های ارزیابی متناسب با جایگاه و كاركرد نهاد های فرههنگی ایجاد شوند بدین منظور تعیین و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی مد نظر این پژوهش می باشد این كار با لحاظ نمودن اهداف و وظایف نهادهای فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی می شود.

 

طراحی مطالعه:

این تحقیق با روش علمی كه مبتنی بر بررسی نظریات و مدل های گوناگونی در خصوص ارزیابی عملكرد است و همچنین نظرات صاحب نظران استفاده شده است.

روش علمی روشی است كه شامل پنج مرحله است: احساس مساله،تعریف مساله،صورت بندی فرضیه،استدلال به شیوه ی قیاسی و ازمون فرضیه.

 

جمع اوری داده ها:

داده ها به روش تحلیل سلسله مراتبی(ahp) كه یكی از معروفترین متون تصمیم گیری شاخصه است كه اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است در این مرحله برای شاخص كیفی و بر اساس مقایسات زوجی طبق طیف ساعتی برای هر یك از عناصر ماتریسی مقادیر عددی توسط خبرگان داده می شود.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این مرحله مانریس های ادغام شده همانندahp فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند یعنی پس از محاسبه wi های ماتریس با استفاده از روش saw ضرایب اهمیت حاصل از ماتریس ها ادغام میشوند.

با نتنایج حاصل از این تحقیق سازمان فرهنگ و ارشاد در ابعاد منابع انسانی و بعد فرایند هاضعیف ترین عملكرد را داشته چون:

  1. عدم توجه به كاركنان و همگرایی اهداف فردی كاركنان می شود.
  2. 2. عدم انطباق داشتن دانش و مهارت كاركنان با نیازهای سازمان
  3. 3. فرسوده و قدیمی بودن فرایندهای سازمان و عدم توفیق انهاست .

 

 

تفسیر داده ها:

در نتیجه ی حاصل از تحقیق و مقایسه مدل های به دست امده از كارهای اماری ان اهمیت كاركنان و نتایج كاركنان مساوی و یكسان بود. ولی رهبری ،خط مشی و راهبرد و نتایج جامعه در ارزیابی نهادهای فرهنگی نسبت به مدل رایج علمی یعنی efqm اهمیت بیشتری دارد.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
(تعداد کل صفحات :4)      1   2   3   4  ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic