بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی تطبیقی انتظارات دانشجو و انتظارات دانشگاه بر اساس فلسفه ارزیابی رابطه ای(مورد مطالعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
مجتبی صمدی-3

عنوان:

بررسی تطبیقی انتظارات دانشجو و انتظارات دانشگاه بر اساس فلسفه ارزیابی رابطه ای(مورد مطالعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام)

طرح مساله:

این پژوهش به دنبال بررسی انتظارات دانشجو و دانشگاه امام صادق علیه السلام است تا میزان همپوشانی این انتظارات را مورد سنجش قرار دهد، و قائل به این مطلب است که در صورت عدم همپوشانی هر حرکتی دانشگاه را از هدف خود دورتر خواهد کرد.

طرح مطالعه:

در این پژوهش، قلمرو موضوعی حوزه ی علم بازاریابی خصوصا بازاریابی رابطه ای است که بر مبنای آن انتظارات دانشجویان و دانشگاه سنجیده می شود، و قلمرو زمانی و مکانی این پژوهش دانشجویان ورودی 77 تا 81 در دانشگاه هستند. که از طریق مصاحبه و پرسشنامه شکل گرفته است.

جمع آوری داده ها:

پرسشنامه با در نظر گرفتن شاخص هایی چون دانشجویان ممتاز و موفق علمی- پژوهشی و دانشجویان آرمان گرا و متعهد به اهداف دانشگاه در میان 46 نفر توزیع شده  که از این تعداد 38 پرسشنامه دریافت گردیده و یک نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند را رقم زده است. بدین ترتیب دامنه ای را برای بخشی از داده های پژوهش فراهم نموده است.

تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویه ی نگرش سنجی- دلفی، تحلیل محتوا و آزمون فریدمن و ویلکاکسون  بر روی داده های استخراجی از پرسشنامه ها صورت گرفته است که در نگرش سنجی از روش لیکرت بهره گرفته شده است.

تفسیر داده ها:

از تحلیل داده ها ی کمی تفاسیری صورت گرفته که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

50% درصد دانشجویان پاسخگو در پرسشنامه ها، وضع آموزش دانشگاه امام صادق علیه السلام را متوسط و 20% درصد هیچ سطحی را  برای آن قایل نیستند. در طرف دیگر، 100% درصد دانشجویان وجود جو پژوهشگری را  در دانشگاه منتفی دانسته اند و یا 83% درصد پاسخگویان قایل به اخلاق محوری در دانشگاه نبوده اند. که تمامی این داده ها با توجه به روش های ذکر شده حاصل گردیده است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، مجتبی صمدی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی مدیریت بحران در فناوری اطلاعات برای دانشگاه ها: مطالعه موردی؛ کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق علیه السلام
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
مجتبی صمدی-2


عنوان:

بررسی مدیریت بحران در فناوری اطلاعات برای دانشگاه ها: مطالعه موردی؛ کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق علیه السلام

طرح مساله:

فناوری اطلاعات، علاوه بر حوادث طبیعی در معرض بسیاری از حوادث غیر مترقبه و بحران های پیش بینی نشده است که ممکن است فعالیت سازمان بهره گیرنده از این فناوری را مختل کند. با در نظر گرفتن این زمینه، محقق با توجه به دین خود به دانشگام امام صادق علیه السلام ، حوادث و بحران های مربوط به فناوری اطلاعات در این دانشگاه را مورد بررسی قرار داده است.

طرح مطالعه:

این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پیمایش صورت گرفته که در مورد اول موضوعاتی چون فراگرد مدیریت بحران، مدیریت بحران در فناوری اطلاعات مورد واکاوی قرار گرفته و در روش دوم به جمع آوری برخی اطلاعات روی آورده است.

جمع آوری داده ها:

جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه از کارکنان کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مصاحبه با افراد دارای  صلاحیت و دارای دانش و مصاحبه با افراد ذی صلاح و دارای تجربه در زمینه مدیریت بحران و جمع آوری اطلاعات از کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشیسیر جمع آوری داده را در این پژوهش تشکیل داده است.  لازم به ذکر است که جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان امور رایانه و کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق علیه السلام که در مجموع 7 نفرند می باشد.

تجزیه و تحلیل داده ها:

به علت محدود بودن جامعه آماری نیاز به امار استنباطی نبوده است لذا محقق به تجزیه و تحلیل کیفی روی آورده است

تفسیر داده ها:

جمله ای که محقق در پایان این پژوهش ذکر کرده است بیانگر نتایج جمع آوری داده ها و تحلیل آن هاست که دانشگاه امام صادق علیه السلام در برابر بحران های مرتبط با فناوری اطلاعات آماده نیست.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، مجتبی صمدی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی و تدوین استراتژیهای کلان حوزه ی آموزش(مورد مطالعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
مجتبی صمدی-1


عنوان:

طراحی و تدوین استراتژیهای کلان حوزه ی آموزش(مورد مطالعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام)

طرح مساله:

دانشگاه ها بالطبع جهت سازگاری با محیط خود ناگزیر از بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک می باشند لذا با در نظر گرفتن این ضرورت است که در این تحقیق تلاش می شود تا با بهره گیری از مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی همچنین نوع سازمان برای حوزه آموزش دانشگاه امام صادق علیه السلام ، استراتژیهایی در سطح کلان تدوین گردد.

طرح مطالعه:

این پایان نامه طرح مطالعه خود را از مبانی نظری آغاز می کند و به برنامه ریزی استراتژیک و سپس مباحث سازمان می پردازد البته در این موضوعات توجه به رویکرد دانشگاهی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. و بر حسب نحوه گردآوری داده ها(طرح پژوهش) از نوع پژوهشی توصیفی(غیر آزمایشی) است و جزو  پژوهش های پیمایشی از نوع مقطعی می باشد و در این روند از سه ابزار پرسشنامه، مطالعه اسناد، و مدارک مرتبط با بانکهای اطلاعاتی، اطلاعات و داده ها بهره گرفته شده است.

جمع آوری داده ها:

پرسشنامه های این پژوهش با بهره گیری از شاخص های احصاء شده از شاخصهای ارزیابی دانشگاه ها، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دانشگاه های داخلی و خارجی تهیه شده است که در اختیار 26 تن از مدیران دانشگاه امام صادق علیه السلام ، 11 نفر از اساتید و 30 نفر از دانشجویان این دانشگاه قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل داده ها:

در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی همانند میانگین و میانگین موزون برای توصیف داده ها استفاده شده و داده ها برای تحلیل در قالب ماتریس SWOT قرار گرفته اند.

تفسیر داده ها:

از طریق رسم نمودارهای مربوط به نقاط فرصت و تهدید و همچنین نقاط ضعف و قوت در شاخص های لحاظ شده در قالب نمودارهایی به عنوان تفسیر نمایان شده است که می تواند راهگشای برنامه ریزی استراتژیک برای دانشگاه امام صادق علیه السلام قرار گیرد.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، مجتبی صمدی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()


ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات