بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ درس کارگاه پژوهش در فرهنگ و ارتباطات

بچه های دوره سوم کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری فرهنگی سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-3

1- انتخاب موضوع:

طراحی مدل مفهومی تصمیم گیری فرهنگی سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 

 

2- طرح مسأله

این پژوهش به خاطر اهمیت فرهنگ در زندگی اجتماعی و اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تصمیم گیری فرهنگی در ایران، به دنبال یافتن مدلی جامع و مناسب برای نظام تصمیم گیری فرهنگی در این وزارت خانه می باشد.سوالات اصلی این پژوهش نیز عبارتند از: 1- ویژگی های مدل فعلی تصمیم گیری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟ 2- ویژگی های مدل مطلوب تصمیم گیری فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه میتواند باشد؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا مدل تصمیم گیری در وضع موجود وزارت خانه از طریق برررسی مصوبات، مستندات و برگزاری مصاحبه با مدیران و خبرگان این حوزه بررسی شد. در مرحله بعد نیز با بهره گیری از مدل وضع موجود و با تاكید بر نگرش سیستمی مدلی مفهومی ارائه شد. به منظور آزمون مدل ها و رتبه بندی آنها نیز از تكنیك  SAW و آزمون های آماری ناپارامتریك بر مبنای 12شاخص عمده استفاده شد.

 

4- جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها از روش های توصیفی، اكتشافی و آزمون فرضیه ها استفاده شد. بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه با خبرگان نیز از دیگر روش های استفاده شده در این پژوهش بود. این مصاحبه ها بدون نمونه گیری و با افرادی انجام شد كه ویژگی های مناسب برای این منظور را دارا بودند.

 

5- تحلیل داده ها

با انجام این پژوهش مشكلات مدل وضع موجود آشكار گشت و ویژگی های یك مدل مناسب نیز به دست آمد و بر اساس آن یك مدل ارائه گردید

 

6- تفسیر نتایج

مدل طراحی شده توسط پژوهشگر بسیار برتر از مدل فعلی است.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی (سفرهای زیارتی به ایران)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-2

1- انتخاب موضوع:

طراحی الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی (سفرهای زیارتی به ایران) 

 

2- طرح مسأله

جذب جهانگرد میتواند علاوه بر دستیابی به مزایای اقتصادی، پیام فرهنگی، مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را كه بر گفتگوی تمدن ها استوار است، بوسیله یك جریان آزاد آزاد مبادلات فرهنگی و ارتباطی به افكار جهان عرضه نماید. زیارت به عنوان یكی از اقسام جهانگردی مذهبی میتواند ابزار دسترسی به این هدف باشد. این پژوهش نیز میخواهد یك الگوی برنامه ریزی برای جلب زائران خارجی طراحی كند.

سوالات اصلی:

جمهوری اسلامی چقدر در جلب زائران خارجی موفق بوده؟

آیا در برنامه ریزی های انجام شده برای جلب زائران خارجی به انگیزه های آنان توجه شده؟

تا چه حد در این راه از روش های مناسب بازاریابی استفاده شده؟

میزان رضایت این زائران چقدر بوده و آیا ارتباطی میان میل به سفرهای زیارتی و امكانات ارائه شده وجود دارد یا خیر؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

روش استفاده شده در این پژوهش اكتشافی-توصیفی است و در پی یافتن پاسخ هایی برای سوالات اصلی و تحلیل همبستگی آن هاست. ابزارهای استفاده شده نیز مشاهده آشكار، تحلیل اكتشافی داده ها و تحلیل محتواست.

 

4- جمع آوری داده ها

جامعه آماری در این پژوهش كلیه مسافرانی هستند كه در ماه های آبان و آذر سال 79 به ایران سفر كرده اند و به مقاصد زیارتی رفته اند.

نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده و با 60 زائر مصاحبه انجام گرفته و  پرسشنامه داده شده.

گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر مصاحبه و پرسش نامه به شكل كتابخانه ای صورت گرفته.

 

5- تحلیل داده ها

با جمع آوری داده ها به این اطلاعات رسیدیم كه درصد سهم ایران از جهانگردی یك سیزدهم میانگین جهان است. (یك درصد در مقابل سیزده درصد)

موقعیت ایران از نظر جهانگردی مذهبی استراتژیك است. با اینكه فعالیت ها در بخش گردشگری دولتی است ولی دلت در جذب جهانگرد هیچ نقشی ندارد. امكان اولویت بندی هدف زائران از ممكن است. و ...

 

6- تفسیر نتایج

باید این امور در بخش گردشگری انجام بگیرد:

شناخت انگیزه مسافران. شناخت اولویت های انگیزشی جهانگردان. تشخیص نوع و مبزان اطلاعات مورد نیاز زائران خارجی. شناخت روش های مسافرت زائران به ایران. شناخت میزان رضایت آنها و ارائه تسهیلات گوناگون به آنها (در پایان نامه ذكر شده)طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه اولویت بندی شاخص های توسعه فرهنگی كشور
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
حسین براتی-1

1- انتخاب موضوع:

اولویت بندی شاخص های توسعه فرهنگی كشور

 

2- طرح مسأله

شاخص های فرهنگی ابزاری برای بررسی روند تحولات فرهنگی در یك جامعه اند. در این تحقیق به تعریف شاخص های فرهنگی و بیان ویژگی های این شاخص ها پرداخته شده و به دنبال پاسخ به این سوالات است:

مهم ترین شاخص های اساسی ارزیابی توسعه كدامند؟ اولویت بندی آن چگونه است؟

 

3- طراحی شیوه مطالعه

در این پژوهش از روش های كتابخانه ای و میدانی استفاده شده و برای اولویت بندی از مدل های AMDM استفاده شده است.مزیت این مدل ها داشتن چند معیار سنجش است. این پژوهش از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش پیمایشی است.

 

4- جمع آوری داده ها

در بخش كتابخانه ای به كتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های مختلف مراجعه شد و در بخش میدانی میان همه جامعه آماری كه متشكل از كارشناسان حوزه فرهنگ كه در این حوزه فعالیت می كردند بود، پرسشنامه توزیع گردید. (12 نفر كه 9 نفر پاسخ دادند)برای سنجش پایایی نیز از روش كرون باخ استفاده شد.

 

5- تحلیل داده ها

رتبه بندی بر اساس روش TOPSIS انجام شد و ابتدا ماتریس 83 شاخص (برگرفته از شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی) تشكیل شد و پس از نمره دهی توسط خبرگان، رتبه های نرمال شده محاسبه گردید و سپس نمره هر شاخص مشخص شده و اولویت بندی صورت گرفت.

 

6- تفسیر نتایج

چون شاخص های شورای عالی انقلاب فرهنگی نزد خبرگان نمره بیشتری كسب كردند لذا بر شاخص های شورای فرهنگ عمومی اولویت دارند. هرچند این شاخص ها تركیبی از شاخص های مناسب و نا مناسب هستند و توازن ندارند. پس بهتر است تركیبی از شاخص های دو شورا تهیه شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، حسین براتی،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 فروردین 1389 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-3

1)    عنوان :

بررسی جایگاه رقابتی صنعت پسته ایران در بازارهای جهانی بر اساس مدل رقابتی پورتر

2)    طرح مساله :

از آنجا که پسته بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و با توجه به ورود رقبایی مثل ترکیه و آمریکا و چین ، تدوین یک استراتژی رقابتی بسیار مهم است . پورتر برای بحث استراتژی رقابتی از ترکیب نظریه اقتصاد سازمان صنعتی با یک الگوی ساده ، رقابت نیروهای پنج گانه را مطرح می کند که عبارتند از : شدت رقابت بین رقبا – تهدید وارد شوندگان – تهدید کالاهای جایگزین – قدرت چانه زنی مصرف کنندگان – قدرت چانه زنی خریداران

3)    طراحی تحقیق :

چند سوال : 1لف ) آیا در بازارهای جهانی کالاهایی جایگزین پسته می شوند ؟

                ب) آیا مصرف کنندگان از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند ؟

                ج) آیا خریداران از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند ؟

این پژوهش کاملا کاربردی است ؛ چرا که با تبیین وضعیت رقابتی صنعت پسته در ایران و در بازارهای جهانی خواسته کمکی به مدیران این صنعت در جهت حل مشکلاتشان کند.

4)    جمع آوری داده :

روش های جمع آوری داده : 1) روش کتابخانه ای  2 ) روش پرسشنامه : شامل : دیپلم / کاردانی / لیسانس / فوق لیسانس / دکترا

5)    تجزیه و تحلیل :

با استفاده از نرم افزار spss   ، فرضیه اول : با درصد اطمینان 95 در صد تایید شد. فرضیه : از نظر پاسخ دهندگان در بازارهای جهانی کالاهایی جایگزین پسته می شود.

فرضیه دوم : با درصد اطمینان 95 در صد تایید شد. از نظر پاسخ دهندگان رقابت رقبای موجود در این صنعت در سطح بالایی وجود دارد و این رقابت تهدیدی برای صنعت پسته است.

6)    تفسیر :

با توجه به تحلیلی که از نتایج پرسشنامه به دست آمد نتیجه گرفت که به طور کلی محیط صنعت در بازاریابی صنعت پسته موثر است و ادعای اولیه مبنی بر موثر بودن محیط صنعت بر بازاریابی صادراتی پسته تایید شد. همچنین باید گفت که شدت رقابت در بازارهای بین المللی برای صادرات پسته ایران تهدید محسوب می شود.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعالیم اسلامی
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد نوریان-2
 

1)    عنوان :

بازنگری در تعریف تبلیغات بازرگانی مبتنی بر تعالیم اسلامی

2)    طرح مساله :

در ابتدا مساله مشروعیت تبلیغات بازرگانی از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و سپس ماهیت و مولفه های تبلیغات تجاری ، مشروعیت عناصر تبلیغاتی را از لحاظ فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.  در نهایت چیستی و چگونگی ارایه تعریفی نو از تبلیغات بازرگانی در چارچوب آموزه های اسلامی را مطرح کرده است.

برای باز تعریف تبلیغات بازرگانی از نگاه اسلامی لازم بود تا اجزای آن شناخته شود و در قالب چند سوال مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 

 

3)    طراحی تحقیق :

در سه حوزه موضوعی (تبلیغات تجاری در فرهنگ مدرن و دوران معاصرو آمزه های علمل و فقها ) ، زمانی( دوران تجدد یا عصر مدرن ) و مکانی ( جوامع مختلف بشری در دوران معاصر ) تبلیغات را بررسی کرده.

4)    جمع آوری داده :

استفاده از افراد ، پژوهشگران ، اساتید راهنما و اسناد کتابخانه ای. گردآوری اطلاعات با رویکرد تاریخی و تحلیلی

سوالات : بخش اول : چیستی و چگونگی تعریف یک پدیده اجتماعی

            بخش دوم : سوال از توصیف و تعریف تبلیغات بابازرگانی و چیستی مولفه ها

           بخش سوم : سوال از چگونگی نقد و ارز یابی تبلیغات تجاری

 

5)    تجزیه و تحلیل :

در چند سر فصل مهم : تعریف تبلیغات بازرگانی ، تاریخچه تبلیغات بازرگانی ، جایگاه تبلیغات بازرگانی و در نهایت روش شناسی تبلیغات بازرگانی. 

 

6)    تفسیر :

طراحی وضعیت مطلوب : 1) نقد تبلیغات بازرگانی 2) بازسازی ساختار و مبانی تبلیغات بازرگانی : الف ) بازسازی بنای اسلامی تبلیغات بازرگانی ب ) بازسازی فرهنگ و تمدن اسلامی 3) پیشنهادات : در حوزه های اجرایی و پژوهشیبرچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد نوریان،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كشور(مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

محمد سهیل سرو-3

عنوان:

اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كشور(مورد مطالعه : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

توضیح: نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو تولد با انقلاب فرهنگی پدید امده است برای نیل به این اهداف و اطمیناناز روند مستمر بهبود عملكرد به معیلرهایی نیاز می باشد.

 

طرح مساله:

شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی كدامند؟

عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس شاخص های مذكور چگونه بوده است:

با عنایت به پیشترفت های شگرف دانش مدیریت و ایجاد رویكردهاینوین در ارزیابی لازم است شاخص های ارزیابی متناسب با جایگاه و كاركرد نهاد های فرههنگی ایجاد شوند بدین منظور تعیین و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملكرد نهادهای فرهنگی مد نظر این پژوهش می باشد این كار با لحاظ نمودن اهداف و وظایف نهادهای فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی می شود.

 

طراحی مطالعه:

این تحقیق با روش علمی كه مبتنی بر بررسی نظریات و مدل های گوناگونی در خصوص ارزیابی عملكرد است و همچنین نظرات صاحب نظران استفاده شده است.

روش علمی روشی است كه شامل پنج مرحله است: احساس مساله،تعریف مساله،صورت بندی فرضیه،استدلال به شیوه ی قیاسی و ازمون فرضیه.

 

جمع اوری داده ها:

داده ها به روش تحلیل سلسله مراتبی(ahp) كه یكی از معروفترین متون تصمیم گیری شاخصه است كه اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است در این مرحله برای شاخص كیفی و بر اساس مقایسات زوجی طبق طیف ساعتی برای هر یك از عناصر ماتریسی مقادیر عددی توسط خبرگان داده می شود.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این مرحله مانریس های ادغام شده همانندahp فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند یعنی پس از محاسبه wi های ماتریس با استفاده از روش saw ضرایب اهمیت حاصل از ماتریس ها ادغام میشوند.

با نتنایج حاصل از این تحقیق سازمان فرهنگ و ارشاد در ابعاد منابع انسانی و بعد فرایند هاضعیف ترین عملكرد را داشته چون:

  1. عدم توجه به كاركنان و همگرایی اهداف فردی كاركنان می شود.
  2. 2. عدم انطباق داشتن دانش و مهارت كاركنان با نیازهای سازمان
  3. 3. فرسوده و قدیمی بودن فرایندهای سازمان و عدم توفیق انهاست .

 

 

تفسیر داده ها:

در نتیجه ی حاصل از تحقیق و مقایسه مدل های به دست امده از كارهای اماری ان اهمیت كاركنان و نتایج كاركنان مساوی و یكسان بود. ولی رهبری ،خط مشی و راهبرد و نتایج جامعه در ارزیابی نهادهای فرهنگی نسبت به مدل رایج علمی یعنی efqm اهمیت بیشتری دارد.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه ارزیابی قابلیت های متمایز منابع انسانی دانشگاه امام صادق (ع) براساس تئوری منبع محور(مدل(vrio
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد سهیل سرو-2

عنوان:

ارزیابی قابلیت های متمایز منابع انسانی دانشگاه امام صادق (ع) براساس تئوری منبع محور(مدل(vrio

توضیح: در میان منابع و دارایی های سازمان ها منابع انسانی به عنوان یك دارایی استراتژیك به شمار می ایند ... امروزه سازمان هایی موفق خواهند بود كه از منابع انسانی به عنوان یك سرمایه ارزشمند در راستای تحقق ارمان های سازمان استفاده نمایند.

 

طرح مساله:

ایا منابع انسانی دانشگاه اما صادق مزیت رقابتی پایداری برای این دانشگاه دارند ؟ ایا منابع انسانی این دانشگاه می توانند سبب ایجاد قابلیت محوری و مزیت رقابتی گردد؟

حضور موثر در محیط های پویای كنونی وایسته به داشتن مزیت رقابتی پایدار است. در حال حاضر دو نگرش مهم و مطرح درباره ی ریشه و منشا كسب مزیت رقابتی مطرح می باشد دیدگاهی كه مبتنی بر بازار است و فرصت های محیطی و ویژگی های بازار را ملاك كسب مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا می داند دیدگاه دیگری كه مبتنی بر منابع داخل سازمان است رمز اصلی مزیت سازمان ها را ویژگی ها و توانایی های خاص هر سازمان از جمله مهارتهای نیروی انسانی سازمان میداند.

 

طراحی مطالعه:

روش تحقیق به كار رفته غیر ازمایشی و توصیفی از نوع مورد كاوی است كه دو گونه اطلاعات را جمع اوری كرده: اسناد و مطالعات كتابخانه ای و روش میدانی.

 

جمع اوری داده ها:

اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی از طریق كاوش در اینترنت و روش كتابخانه ای استخراج گردیده. جهت مطالعه قابلیت های منابع انسانی  دانشگاه امام صادق(ع) و داده های تحقیق نیز از طریق توزیع و جمع اوری پرسشنامه محقق ساخته گرداوری شده است.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در تجزیه و تحلیل مدل vtio به این تحلیل می رسیم كه اساتید دانشگاه امام صادق (ع) به لحاظ تخصص دارای ارزش برای دانشگاه هستند از طرفی این اساتید كمیاب هستند .

در زمینه دانشجویان نیز به این نتیجه رسیدیم كه انها با نیاز تخصصی دانشكده ها مربوط می باشند و دارای ارزش برای دانشگاه هستند.

 

تفسیر داده ها:

تنها مزیت رقابتی دانشگاه امام صادق(ع) عدم امكان تقلید پذیری است كه عامل اصلی در این ویژگی تلفیق سبك تدریس دو رشتنه ای معارف اسلامی و رشته دیگری در این دانشگاه است.

در مجموع 1. دانشگاه امام صادق(ع) در منبع هیات علمی خود دارای قابلیت محوری موقت است.

2. این دانشگاه در منبع دانشجویان خود می تواند درای قابلیت محوری پایدار باشد اگر از افكار انها استفتده كند.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی الگوی تغییرات فصلی و رابطه ان با نوسانات شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه
محمد سهیل سرو-1

عنوان:

بررسی الگوی تغییرات فصلی و رابطه ان با نوسانات شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

توضیح: بحث كارایی بازارهای مالی از موضوعات ادبیات مالی است كه اثر بی قاعدگی های تقویمی و غیر تقویمی را با تئوری بازار كار تشخیص می دهد.

 

طرح مساله:

ایا در بورس اوراق بهادار تهران وجود بی قاعدگی های تقویمی مشهود است؟

وجود بی قاعدگی های تقویمی از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته اثر ماههای خاص سال اثر روزهای تعطیل و ... و نیز بی نظمی های غیر تقویمی از جمله اثر انتشار اولیه سهام اثر از قلم افتاده با نسبت قیمت به درامد پایین و ووو همگی حاكی از وجود الگویی مشخص و روندی قابل پیش بینی در رفتار قیمت سهام می باشد كه اساس تئوری بازار كار را زیر سوال می برد و

با گسترش علوم مالی و سرمایه گذاری و افزایش تعداد دانشگاه ها و مراكز علمی برگزار كننده دوره های سرمایه گذاری موضوع كارایی بازار و ازمون های ان بر بورس اوراق بهادار تهران پررنگ تر گردیده است. نتایج ازمون ها حاكی از وجود كارایی در سطح ضعیف در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

 

طراحی مطالعه:

این تحقیق تحقیقی از نوع همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون است.

 

جمع اوری داده ها:

با استفاده از منابع لاتین و كتاب ها و مراجعه به اینترنت و از طریق مراجعه مستقیم به مركز ارشیو بورس تهران از بولتن ها و ماهنامه های منتشر شده توسط بورس كه حاوی اطلاعات معاملات ماهانه و روزانه است استفاده شده و همچنین از نرم افزار تدبیر پرداز نیز در گرداوری استفاده شده است.

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در اینجا اطلاعات به چهار نكته مهم معنی بازدهی ماهانه بورس تهران ، شاخص كل بورس اوراق بهادار، نوسانات و حجم معاملات ماهانه توجه شد.

در اسفند ماه در بورس اوراق بهادار تهران هیچگونه تغییر غیر عادی در حجم معاملات ماهانه و بازدهی كل بازار رخ نمی دهد ولی در تیر ماه حجم معاملات از همه وقت كمتر و در فروردین سطح اطمینان 97 درصد به صورت معنادار منفی است.

 

تفسیر داده ها:

بر این اساس برخلاف اثر اغاز سال میلادی كه معمولا از ان به عنوان پدیده ای در جهت افزایش بازدهی غیر عادی بازار و نیز افزایش حجم معاملات یاد می شود این اثر در بازار سرمایه ایران در جهت عكس اثر ژانویه می باشد و میتوان یكی از عوامل شكل گیری اثر فروردین ماه را عدم تحرك لازم در بورس اوراق بهادار طی روزهای اغازین سال و تعطیلات چند روزه بازار در ابتدای سال دانست.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمد سهیل سرو،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه طراحی مدل مفهومی ارزیابی بهره‌وری صنایع فرهنگی
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

محمدحسین شاه‌آبادی-2


1-       انتخاب موضوع (Select Topic)

نویسنده با مفروض دانستن تغییرات عمده در ذائقه‌ی فرهنگی مردم در كشورهای مختلف،‌ به این نتیجه رسیده است كه این تغییرات فرهنگی، مدیریت‌های فرهنگی را مجبور به تغییر در سبك مدیریتی كرده است. او مدیریت فرهنگی را در دهه‌های گذشته «نهادمحور»، و در آینده «محصول‌محور» می‌داند و از این رو نتیجه می‌گیرد كه توجه به صنایع فرهنگی و تبیین جایگاه راهبردی آن در مهندسی فرهنگی كشور به طور حتم باید در دائره‌ی توجه طراحان و سیاست‌گذاران فرهنگی قرار گیرد.

2-       تبدیل موضوع به مسأله و سوال (Focus the Question)

امروزه صنایع فرهنگی نقش عمده‌ای را در قدرت اقتصادی كشورهای مختلف بازی می‌كنند (بنگاه‌های اطلاعاتی، سرگرمی‌های آموزشی، علمی، فرهنگی و...) یكی از موضوعاتی كه در بحث صنایع فرهنگی كمتر بدان پرداخته شده، ارزیابی این صنایع از حیث كارایی، اثربخشی، ‌سودآوری و... است. بنابراین یكی از مهمترین مباحثی كه در بحث صنایع فرهنگی مغفول مانده و بایستی به آن پرداخت، مسأله‌ی بهره‌وری صنایع فرهنگی و ارزیابی آن است. حال این سوال پیش می‌آید كه چه ابعاد و مولفه‌هایی در ارزیابی بهره‌وری صنایع فرهنگی موثر است و هر كدام از این ابعاد چه مولفه‌هایی دارند؟

3-       طراحی مطالعه (Design the Study)

این پژوهش بر اساس جهت‌گیری بنیادی و بر مبنای اهداف اكتشافی است و از سه روش زیر باری گردآوری اطلاعات بهره جسته است: 1- مطالعات كتابخانه‌ای از منابع شامل كتاب، مقاله و پایان‌نامه. 2- گفتگو با صاحب‌نظران و خبرگان و مدیران. 3- مراجعه به سایت‌های اینترنتی.

محقق یك مدل را در سه بعد: فعالیت‌ها، بهره‌وری و كاركردها طراحی كرده است و نظر خبرگان را درباره‌ی آن سنجیده است. هر كدام از این ابعاد سه گزینه دارند كه در مجموع 27 پارامتر را از نظر خبرگان گذرانده است.

4-       جمع‌آوری داده‌ها(Collect the Data)

محقق برای جمع‌آوری اطلاعات در مدل خود،‌ از یك پرسش‌نامه‌ی دو قسمتی استفاده كرده است كه در قسمت اول نظر خبرگان را به طور كلی درمورد مدل پیشنهادی سنجیده است و در قسمت دوم وزن هر كدام از معیارها را از 0 تا 100 مشخص كرده است. جامعه‌ی آماری او را 10 دانشجوی دكتری، 4 دانشجوی كارشناسی ارشد و 1 دانشجوی كارشناسی تشكیل می‌دهند.

5-       تحلیل داده‌ها (Analyze the Data)

بر اساس نتایج به دست آمده، 31 در صد از خبرگان میزان تأثیر مدل پیشنهادی در ارزیابی بهره‌وری صنایع فرهنگی را زیاد ارزیابی كرده‌اند، 30 درصد متوسط، 21 درصد خیلی زیاد، 12 درصد كم و تنها 0.1 درصد آن را خیلی كم دانسته‌اند.

در بخش ارزیابی، مولفه‌ی اثربخشی تولید در بعد فرهنگی بیشترین نمره یعنی 1.61 و مولفه‌ی كارایی توزیع در بعد سیاسی كمترین نمره یعنی 1.81 را كسب كرده‌اند. همچنین با توجه به میانگین نمرات یعنی 1.36، مشاهده می‌شود كه مولفه‌هایی كه نزدیك به نمره‌ی میانگین هستند، بیشتر مربوط به كاركرد اقتصادی صنایع فرهنگی می‌شود. همچنین از نظر خبرگان اثربخشی و كارآمدی صنایع فرهنگی اهمیت بیشتری نسبت به كارآیی آن‌ها دارد. در بخش انواع فعالیت‌های زنجیره‌‌ی ارزش صنایع فرهنگی، به دلیل توزیع نسبت یكسان آ‌ن‌ها،‌ نمی‌توان به طور دقیق مشخص كرد كه از نظر خبرگان كدام‌یك از این سه فعالیت مهم‌تر هستند.

6-       تفسیر نتایج (نتیجه‌گیری) (Interpret the Data)

بر اساس نتایج به دست آمده، 31 در صد از خبرگان میزان تأثیر مدل پیشنهادی در ارزیابی بهره‌وری صنایع فرهنگی را زیاد ارزیابی كرده‌اند، 30 درصد متوسط، 21 درصد خیلی زیاد، 12 درصد كم و تنها 0.1 درصد آن را خیلی كم دانسته‌اند كه در نتیجه می‌توان گفت اعتبار مدل در حد قابل قبولی است.

در بخش ارزیابی نیز از نظر خبرگان، كاركرد فرهنگی صنایع فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرتبه‌ی بعدی كاركرد اقتصادی و مرتبه‌ی آخر كاركرد سیاسی است.

اثربخشی و كارآمدی صنایع فرهنگی نیز بیشترین اهمیت را از نظر خبرگان دارد. یعنی در حوزه‌ی فرهنگ، بیش از این‌كه به فكر سودآوری و درآمدزایی باشیم، باید به فرهنگ‌سازی در جامعه‌ی هدف در افق بلند‌مدت بیندیشیم.


طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدحسین شاه‌آبادی،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 15 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش های کمی در پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار ایران
عنوان تکلیف:
بررسی مراحل هفت گانه پژوهش در پایان نامه های سه سال اخیر رشته های مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه

محمدحسین شاه‌آبادی-1


1-        انتخاب موضوع (Select Topic)

رشد و توسعه‌ی اقتصادی كه از آرمان‌های بسیاری از كشورهاست، نیازمند ساز و كارهای مناسبی است. یكی از این ساز و كارهای ضروری بازار سهام و بدهی است. در واقع تداوم فعالیت بازار سهام و بدهی سبب افزایش رشد اقتصادی كشورها می‌شود و از این جهت اهمیت پیدا می‌كند.

2-        تبدیل موضوع به مسأله و سوال (Focus the Question)

از طرفی متغیرهای كلان اقتصادی عناصر اصلی تشكیل دهنده‌ی اقتصاد جامعه هستند و از طرف دیگر بورس اوراق بهادار نیز یكی از عناصر اصلی تشكیل دهنده‌ی اقتصاد است و عملكرد آن می‌تواند بیانگر میزان كارایی و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت و عملكرد بخش واقعی اقتصاد باشد. بنابراین، مسأله‌ی اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر یا عدم تأثیر متغیرهای كلان اقتصادی بر بازدهی اوراق بهادار در ایران و همچنین اندازه‌‌گیری این تأثیر است.

3-        طراحی مطالعه (Design the Study)

اطلاعات آماری این تحقیق در برگیرنده‌ی دوره‌ای16 ساله از سال 1369 تا 1384 با استفاده از داده‌های فصلی اقتصادی كلان ایران برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی با حجم پول، تورم و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران است. علت در نظر گرفتن این دوره این است كه این دوره بالاترین دوره‌ی ممكن برای بهره‌برداری از اطلاعات بورس اوراق بهادار بوده است.

بعد از تهیه‌ی داده‌های مورد نیاز، این داده‌ها به نرم افزار آماری منتقل می‌شود و فرآیند آماری آن ارائه می‌گردد و در نهایت تحلیل و تفسیر آن صورت می‌گیرد.

4-        جمع‌آوری داده‌ها(Collect the Data)

داده‌های مربوط به بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده موجود در آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار كه حاوی اطلاعات روزانه بازار است استخراج شده‌اند. این كار بر اساس مطالعات كتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های طبقه‌بندی شده در بسته‌های نرم افزاری سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده است.

5-        تحلیل داده‌ها (Analyze the Data)

تحلیل این تحقیق با استفاده از الگوی خودرگرسیون‌برداری صورت گرفته است. به طور خلاصه ابتدا باید مانایی متغیرهای مدل بررسی گردد و سپس مرتبه‌ی بهینه وقفه انتخاب و آزمون هم انباشتگی انجام شود. در ادامه نیز برای كنترل مدل، آزمون‌های خود همبستگی پسماندها و غیر نرمال بودن انجام می‌شود. تحلیل علیت گرنجر و تحلیل واریانس خطای برآورد نیز قبل از تخمین نهایی مدل انجام می‌شود. تخمین انجام شده با مدل VAR دارای آماره‌ آزمون F با هدف آزمون این جمله است كه «ضرایب مختلف متغیرهای باوقفه همزمان صفر هستند.» آماره‌ها با اطمینان 90 تا 95 درصد اطمینان مورد آزمون و پذیرش قرار گرفتند.

6-        تفسیر نتایج (نتیجه‌گیری) (Interpret the Data)

با توجه به نتایج این تحقیق، می‌توان گفت كه اولاً بین تغییرات حجم پول و تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری وجود دارد. ثانیاً بین تغییرات نرخ تورم و تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری وجود دارد. ثالثاً بین تغییرات تولید تولیدناخالص داخلی و تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری وجود دارد.

الگوی به دست آمده نشان می‌دهد كه بازدهی بازار اوراق بهادار كه به عنوان جذابیت بازار برای جذب سرمایه‌گذار تلقی می‌شود، تحت تأثیر برخی متغیرها و عوامل اقتصادی از جمله نرخ تورم است. بنا بر این نسبت به كنترل تورم باید حساس بود تا منجر به بهبود بازدهی بازار اوراق بهادار در بلند مدت گردد.طبقه بندی:
تکالیف کلاسی، 
برچسب ها:زیرموضوعات و ریزموضوعات این مطلب:
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت، بررسی پایان نامه ها، مراحل هفت گانه پژوهش کمی، پایان نامه های دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدحسین شاه‌آبادی،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 اسفند 1388 توسط مدیر وبلاگ | نظرات ()
(تعداد کل صفحات :2)      1   2  ابر برچسب های وبنوشت : ریزموضوعات و زیرموضوعات

موضوعات وبنوشت
لینکدونی وبنوشت

مطالب اخیر وبنوشت
آرشیو مطالب وبنوشت
پیوند های وبنوشت
آمار سایت وبنوشت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic